“Himmelen och solen följer jag och intet lägre”

Om det trettiotredje stiftshistoriska symposiet, den 2-3 maj 2019 i Västerås

Varje år möts de stiftshistoriska sällskapen i Sverige till symposium i ett av stiften. Gemensamt för sammankomsterna genom åren är att de alltid har bjudit på intressanta föredrag, nya upplevelser och god samvaro med likasinnade. Årets symposium i Västerås var inget undantag. Det är en fröjd och ett privilegium att få delta i dessa sammanhang.    

Biskop Mikael Mogren inledde dagarna genom att ge ett historiskt svep över Västerås stift utifrån geologi, geografi och teologi. Dessa tre områden gav en bra överblick och förklaring till stiftets historia och vilka faktorer som har påverkat dess utveckling.

Det senaste symposiet i Västerås hölls så sent som 2008. Anledningen till att vi nu träffades på nytt i Västerås är det stora jubileum som uppmärksammar biskop Johannes Rudbeckius. Denne 1600-talsbiskop beskrivs som både förvaltare och förnyare. Utöver hans stora samhällsvision att socknen är den enhet som ska sörja för skola och omsorg (föregångaren till vår tids kommuner) var han också en administrativt begåvad person med känsla för ordning och reda. Det visade sig bland annat genom att han lade grunden till kyrkobokföring och lät ta fram det första tryckta formuläret som gjorde jämförelser enklare bland annat vid visitationer.

Rudbeckius valspråk var “Himmelen och solen följer jag och intet lägre. För mig är det gott att vara fästad vid Gud”

På domkyrkoområdet i Västerås finns fortfarande synbara spår av Rudbeckius samhällsvision där olika institutioner skulle samverka för att tillsammans bygga kyrka och samhälle. En rad skolor växte upp på området tillsammans med boktryckeri, barnhem och sjukhus. Idag känns domkyrkoområdet fortfarande mycket väl sammanhållet med olika kyrkliga institutioner och den gymnasieskola som är landets äldsta dokumenterade. Trots att vi besökte flera olika institutioner och lokaler under symposiets två dagar rörde vi oss i stort sett inom ett och samma kvarter.

Västeråssymbolen Arosia med tre ringblommor.

Föredragen den första dagen gav också inblick i arkeologiska utgrävningar i Västerås och de bokrariteter som finns i Stiftsbiblioteket. Andra dagen fick vi en kunnig och intressant guidning av förre domkyrkokaplanen kh Markus Holmberg. Det avslutande föredraget handlade om tiden efter häxprocesserna under 1600-talets andra hälft och ställde frågan hur livet kunde gå vidare. Hur lyckas människor och samhällen försonas när de svåra konflikterna har lagt sig? Det är mycket intressant frågeställning och utgångspunkt som för tankarna till konflikter i vår tid där våld häftigt blossat upp och sedan följts av en mödosam försoningsprocess.

Arkivarie Linda Oje om häxprocessernas efterdyningar

Symposiet avslutades med sällskapens egna överläggningar och hur vi ser på olika frågor som förenar oss och även hur vi kan samarbeta i olika projekt. Ett exempel är ett kommande samarbete i bokutgivning mellan sällskapen i Skara och Strängnäs. Det bestämdes också att nästa års symposium kommer att avhållas i Uppsala.

Vi vill rikta ett stort och varmt tack till årets värdar och biskop Mogren för ett fantastiskt mottagande och två mycket givande dagar.

 Referat från symposiet kommer också att publiceras i nästa medlemsblad.

Moderator för överläggningarna i Stiftshistoriskt forum var Lars Aldén.

Markus Holmberg visar hur altarskåpet kunde förevisas även när det hölls stängt. Västerås domkyrka pryds av ett högt torn i väster. I vapenhuset finns en medeltida dörr placerad. Kyrkan är rik på inventarier och rankas högt av reseguiden Michelin.

Bland de många vackra inventarierna i domkyrkan finns flera icke-adliga epitafier vilka möjliggjorts och bekostats genom de stora framgångarna för gruv- och bergshanteringen under 1600-talet. Livets förgänglighet illustreras genom den putti som blåser såpbubblor. Erik XIV:s grav som Gustav III ”upphöjde”. Invid sarkofagen en tavla uppsatt av Johan III med en text ut gamla testamentet, med vilken han vill visa att det var rätt att makten övergick till brodern…

S:t Olofskorset, pilgrimssymbolen för leder som går mot Nidaros.

 

 

Årsmöte i Stora Levene 18 maj

09.30 Andakt i Levene kyrka
– Håkan Brander berättar om Levenbygdens intressanta historia
– Robin Gullbrandsson berättar om Johan Hindrickson Rytters gravkor. Gravkoret är beskrivet i sällskapets nyutkomna bok om Rytter.
11.30 Förstärkt förmiddagskaffe i Levene församlingshem
12.30 Årsmötesförhandlingar. Presentation av ny litteratur, bokförsäljning.
13.30 Avslutning

Anmälan senast den 10 maj till Skara stiftshistoriska sällskap.

Ange specialkost. lena.floberg@svenskakyrkan.se
0706-50 56 21 eller 0738-01 23 06

Bilder av tron – trosbekännelserna speglade i kyrkorna på Kinnekulle

I en nyutkommen bok av kyrkoherde Markus Hagberg utläggs två av kyrkans trosbekännelser, den apostoliska och den nicenska.

Boken omfattar 128 sidor och är rikt illustrerad med bilder från kyrkorna på Kinnekulle. Dessa kyrkor och dess föremål belyser trosbekännelsernas ord och får bli bilder av tron.

Välkommen på boksläpp!

Boken lanseras under vårrundan på Kinnekulle den 4 maj i Västerplana kyrka. Kl 14.00 gör författaren en introduktion till boken, som därefter går att köpa till specialpris. En stund före och efter boksläppet sker guidningar i kyrkan.

Om du redan nu vill beställa boken går det bra i vår webbshop till en kostnad av 175,- + frakt. Till webbshopen

Sällsynt utfärdspredikan från 1644 i nytryck

En Utferdz Predikan Öfwer then Ädle och Wälb. H. Johan Hindrickson Rytter till Lefwene och Bestorp, fordom Överste över Krigsfolket i Wästergötland …

Dessa högtidliga ord inleder den utfärdspredikan som superintendenten Andreas Prytz lät trycka i Linköping 1645. Det hade då gått ett år sedan översten, landshövdingen och kommendanten H. Johan Hindrickson Rytter avlidit i Göteborg den 18 januari ”om Morgonen emellan 5 och 6. Åhr 1644” .

För Andreas Prytz (1590-1655) var denna begravningspredikan en av många som han författade. Han var vid denna tid superintendent i Göteborg. Tre år senare blev han utsedd till biskop i Linköpings stift.

Serie med äldre begravningstryck

Skara stiftshistoriska sällskap vill med tryckandet av denna sällsynta skrift, i faksimil, transkription och med kommentarer, fortsätta sin utgivning av äldre begravningstryck från Västergötland och Skara stift.

Ett tack riktas till de som medverkat med artiklar i denna skrift; professorn i kyrkohistoria vid Lunds universitet Anders Jarlert, antikvarien vid Västergötlands museum Robin Gullbrandsson, kyrkoherde Markus Hagberg och professor Bo Theutenberg. Till sist också ett särskilt tack till Anita Eldblad som transkriberat texten.

Den finns nu att köpa i webbshopen för 150,-. Till webbshopen

Dödsdömda präster och vilddjurets tal

Det senaste medlemsbladet bjuder på spännande läsning. I Skara stift har det funnits åtminstone två präster som dömts till döden, även om ingen av dem kom att avrättas. Bengt Stolt, docent i matematik och teologie hedersdoktor, skriver i en artikel om de otaliga försök som gjorts för att tolka vilddjurets, eller odjurets, tal i Uppenbarelseboken. Medlemsbladet innehåller också en bildkrönika över händelser i Skara stifts församlingar under 2018. Och mycket mer. Läs mer

Bokmässan 27-30 september 2018

På årets bokmässa kan vi bjuda på fyra författarbesök.

BERTIL MURRAY OCH MARGARETA MURRAY-NYMAN

Bertil Murray är präst och författare, lyriker och trubadur. Margareta Murray-Nyman är teol. och fil. kand. med pedagogik, litteraturvetenskap, idé- och lärdomshistoria.
Aktuella med Din egen Anne-Margrethe.

ROBIN GULLBRANDSSON
Robin Gullbrandsson är byggnadsantikvarie på Västergötlands museum. Författare till Tills du återupprättar helgedomarna och Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor.

Aktuell med Klangrum – orglar i Skara stift

KARIN NELSON
Karin Nelson ÄR Professor i orgel och orgelinterpretation.
Aktuell med Klangrum – orglar i Skara stift

 

NYUTGIVET

Sedan förra bokmässan har sällskapet givit ut fyra nya titlar. De finns med till specialpris på mässan. Du hittar hela vårt aktuella sortiment i webbshopen samt i Medlemsblad nr 3/2018 s9om kommer inom kort.

HÄR FINNS VI

Varmt välkommen!

Skarakollegiet i Paris

Under 1290-talet förvärvades en fastighet mitt i latinkvarteren på vänstra stranden i Paris. I början av 1300-talet anslogs fastigheten till studenter från Skara.

Platsen för det forna kollegiet är identifierad och nu har en projektgrupp tillsatts för att få till stånd uppsättningen av en minnesplatta på husväggen. Gruppen består i nuläget av professor em Gunnel Engvall, teologie hedersdoktor Johnny Hagberg, professor em Olle Ferm och professor Jean-Francois Battail. Initiativet är Olle Ferms, som leder ett svenskt-franskt projekt om svenska studenter i Paris under medeltiden.

Ny bok: Din egen Anne-Margrethe

I Din egen Anne-Margrethe träder en kvinnas livsberättelse och en svunnen värld fram på nytt. Författarna är barnbarn till Anne-Margrethe: Margareta Murray-Nyman, tidigare chefredaktör för Katolskt magasin, och Bertil Murray, präst och författare. Läs mer

Johnny Hagberg utsedd till teologie hedersdoktor

Johnny Hagberg, kyrkoherde emeritus i Järpås församling, tillika ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap, har utsetts till teologie hedersdoktor vid Göteborgs universitet.

Johnny Hagberg har under många års tid i egenskap av ordförande för Föreningen för Västgötalitteratur och som ordförande i Skara stiftshistoriska sällskap ansvarat för utgivning av vetenskapliga antologier, monografier och urkunder vilka genom att bidra till förståelsen av Västergötlands och Skarastiftets äldre kultur- och kyrkohistoria givit mycket värdefulla bidrag till svensk och västsvensk humanistisk forskning.

– Att bli utnämnd till hedersdoktor betyder väldigt mycket för mig och det hade jag aldrig kunnat drömma om. Det betyder att mitt arbete blivit uppskattat. Utnämningen ger energi och inspiration för ytterligare arbete med utgivningar och texter, säger Johnny Hagberg.

Intressanta föredrag på stiftshistoriska symposiet i Linköping

Den 2-3 maj samlades delegater och andra intresserade från de stiftshistoriska sällskapen i hela Sverige. Symposiet inleddes med välkomsthälsningar av bl a biskop  Martin Modéus och ordföranden i den nationella styrgruppen för de stiftshistoriska sällskapen, Lars Aldén. Därefter kåserade dpr Peter Lundborg om Linköpings stifts själ.

Det blev intressanta dagar med föredrag som kastade nytt ljus över kyrko- och konsthistorien, särskilt i värdstiftet naturligtvis. Föredraget om medeltida kyrkdörrar visade sig också ha bäring på vår sida av Vättern. Kyrkdörrar i Fägre och Värsås har den östgötske hantverkaren Asmund som upphovsman. En av slutsatserna i stiftsantikvarie Gunnar Nordenskogs föredrag är att det finns en tendens att sätta in tidig konst i ett fornnordiskt perspektiv i stället för den europeiska kontexten där den snarare hör hemma. 

Bland de nio föredragen som hanns med märks också universitetslektor Sofia Gustafssons forskning kring Joen Petri Klints järteckenbok, som omfattar tiden 1560-1601. Järtecken kan sägas vara en ersättning för medeltida mirakler och omfattar allt som är märkligt i naturen eller hos människor. Dessa tecken sammanställdes och tolkades sedan av lutherska präster och användes även i undervisningen.

Det gavs också en inblick i det pågående psalmprojektet “Psalmernas väg” genom ett anförande av dpr em Per Olof Nisser.

I samband med symposiet blev det också tillfälle att umgås med övriga delegater och utbyta erfarenheter. Det är alltid inspirerande att mötas på det här sättet och det kan ibland även resultera i gemensamma projekt. Vi vill tacka Stiftshistoriska sällskapet i Linköpings stift för ett väl genomfört symposium och ser redan fram emot Västerås 2019.

Ordförande Johnny Hagberg passade på att visa upp senaste bokutgivningen.