Beslut på årsmötet 2016

Årsmötet avhölls i Varnhem den 9 april med föredrag av Conny Johansson och visning av utgrävningsplatsen på kullen bakom klosterkyrkan av 1:e antikvarie Maria Vretemark. Under årsmötesförhandlingarna beslutades om en smärre ändring av stadgarna angående placering av föreningens arkivalier. Se kontaktsidan för uppgifter om genomförda val av styrelse.

Biskopar besökte Sveriges äldsta rum

I samband med biskopsmöte i Skara i januari besökte biskoparna Varnhem för att beskåda den plats där utgrävningar påvisat en tusenårig kyrkobyggnad omgiven av närmare 3000 kristna gravar. Tack vare dessa fynd har processen med Sveriges kristnande fått tidigareläggas omkring 100-150 år.
Om detta och många andra ting finns att läsa i senaste numret av medlemsbladet (1/2016).

 

Städet och släggan byttes mot boken

I nya medlemsbladet finns berättelsen om smeds- och torparsonen Johannes Jonsson Sandén från Undenäs som genom sin fromhet och idoga studier så småningom slutade som kyrkoherde i Skokloster. Ett ovanligt levnadsöde i 1800-talets Sverige. Han övergav dock inte helt sitt tidigare yrke, utan smidde både skridskor till sina döttrar och drog ut tänder på församlingsbor med tandvärk.

I nya bladet står också att läsa om Kållands Råda från tidig medeltid och framåt. En lista över överhovpredikanter genom tiderna och en artikel om biskop Keijers herdabrev ingår, såväl som referat från kyrksafari och bokmässan i Göteborg. En redogörelse för den lyckosamma klockspelsinsamlingen till Skara domkyrka finns också att läsa. Samt naturligtvis artiklar om sällskapets bokutgivning.

Nytt medlemsblad ute nu

I det nya medlemsbladet, view nr 3 2015, står bland annat att läsa om takmålningarna i Husaby kyrka, biskop Hjalmar Danells herdabrev och referat om flera nyutgivna böcker. I medlemsbladet finns också en förteckning över sällskapets hela bokutgivning och vilka av dessa titlar som fortfarande finns i lager. Särskilt utrymme ägnas i bladet åt det stiftshistoriska symposium som i år avhölls i Göteborg och dess nyrenoverade, 200-årsjubilerande domkyrka. Ladda ner bladet här

Unik utgåva om medeltida svenska skrivare

A4_annons_Skrivarna.indd

Den 10 september levereras från tryckeriet bokverket Skrivare i det medeltida Sverige. Utgåvan omfattar totalt 2022 sidor utgivna i fyra gediget inbundna volymer!

Författaren professor em. i nordiska språk Per-Axel Wiktorsson utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare under olika epoker. De olika medeltida skrivarna, kända och okända kvinnor och män, träder fram ur historiens dunkel genom sina texter, skrivstilar och uttrycksätt. Totalt handlar det om 935 medeltida skrivare (till namnet kända, och ett axplock ur de anonyma skrivarnas skara). I varje del presenteras skrivarna i artiklar och med ett skriftprov i bilddokumentation. De allra flesta skriftdokumenten är återgivna i färg.

Genom generösa anslag från stiftelser och fonder kan vi nu erbjuda verket till det mycket förmånliga priset av 550 kronor för samtliga volymer! Ev. frakt tillkommer.

Kyrktak med snart tusen år på nacken presenteras i ny bok

85

Vissa rum hamnar vid sidan av tiden. Platser som sällan beträds. Platser som rymmer berättelser om en för länge sedan svunnen tid. Kyrkvindarna är sådana rum. I många av Västergötlands medeltida kyrkor finns ett bortglömt världsarv ovan valven – tidigmedeltida takkonstruktioner som överlevt i snart tusen år.

Medeltida taklag i Skara stifts kyrkor är en rapport över den inventering av medeltida kyrkotaklag som Skara stift genomförde 2014–2015. För första gången har beståndet kartlagts och sammanställts i en katalog.

Robin Gullbrandsson är arkeolog och byggnadsantikvarie. Han har tidigare arbetat i Skara stifts kyrkoinventering och bland annat skrivit boken ”Tusenårigt arv – Skara stifts kyrkor”. Boken utges i samarbete med Jönköpings läns museum.

Gediget lexikon med kyrkliga föremål

Vem vet vad en monstrans är? Vem kan skilja mellan halslin, cialis handlin och huvudlin?
Lavabo eller Ampulla, ambulance hur vet man vilket som är vilket?

Den 1 juli utkommer en nytt gediget arbete i Skara stiftshistoriska sällskaps skriftserie.
Lexikonet är producerat vid Göteborgs universitet, Institutionen för kulturvård. Boken, som har rönt stort förhandsintresse går redan nu att beställa i vår webbutik.

 

Utgrävningar vid Sveriges äldsta kyrkorum

150623

Just nu pågår utgrävningar på kullen precis bakom Varnhems klosterkyrka. Långt innan munkarna etablerade sig fanns här en kristen bosättning. Så småningom uppfördes en stenkyrka. Men det finns ett stort antal gravar redan från 900-talet, here kanske så många som 2000 st.

Utgrävningarna är publika och pågår under några dagar i juni  och juli 2015 med dagliga guidningar. Det är ett 50-tal arkeologistudenter från Göteborgs universitet som utför arbetet. Utgrävningen leds av arkeologen, look tillika hedersledamot i Skara Stiftshistoriska sällskap, buy cialis Maria Vretemark vid Västergötlands museum.

Utgrävningar av kyrkorummet och valda delar av kullen genomfördes 2007. Nu görs en andra utgrävning inför uppförandet av ett arkeologiskt skydd. Byggnationen påbörjas under hösten.

Publika utgrävningar
22-26 juni 29 juni – 3 juli Vardagar kl 09.00-16.00 Med reservation för ändringar.

 

Maria Vretemark utsedd till hedersledamot

På årsmötet i april utsågs 1:e antikvarie Maria Vretemark till hedersledamot i sällskapet. Maria Vretemark är verksam vid Västergötlands museum i Skara. Hon har bl a  lett utgrävningarna i Varnhem som givit oss ny information om det tidiga kristnandet i Sverige. Den utgrävda platsen i Varnhem rymmer Sveriges äldsta bevarade kyrkorum!

Publika utgrävningar i Varnhem sommar
Under perioderna 22-26 juni samt 29 juni-3 juli  sker nya utgrävningar på platsen. (Öppet vardagar kl 09.00-16.00). Därefter kommer uppförandet av ett arkeologiskt skydd att starta.
Projektet är ett samarbete mellan en rad olika aktörer.

Varnhemsfolder 2015