Nu finns målningarna i Husaby kyrka samlade i en bok

I Husaby kyrka finns ett stort antal målningar. Av dem vi ser idag, har de flesta, utom de i koret, tillkommit vid den stora restaureringen i början av 1900-talet. Det har varit svårt att se bilderna tydligt, där de sitter högt uppe i valven. Nu är de fotograferade och presenteras tillsammans med en beskrivning av det som bilderna har att säga oss. Målningarnas gestalter når ner till oss och kommer så nära, att de börjar tala till oss på ett nytt sätt.

Titeln Biblia Pauperum – de fattigas bibel – anspelar på att det förr fanns få böcker
och de som fanns hörde till de rika. Fattiga, som inte heller kunde läsa, hade därför stor glädje av att få se bilder av bibelns berättelser som målningar i kyrkan.

Läs mer om boken i vår nätbutik!

Nyhet! Then Swenska Psalmeboken 1582

87

Titel nr 87 i sällskapets skriftserie föreligger nu från trycket. Det är Then Swenska Psalmeboken 1582 som transkriberats och ges ut med en omfattande kommentar.

– Denna bok är ingen självklarhet. Det är snarare ett resultat av lyckliga omständigheter skriver professor Otfried Czaika i sin inledning.

Han förklarar vidare hur han på olika vägar och genom kontakter och efterforskningar under en lång rad av år, slutligen nått fram till målet att kunna göra Then Swenska Psalmeboken, en pusselbit till 1500-talets tankevärld, tillgänglig för vår tid.

Den minnesgode kanske erinrar sig att Otfried Czaika var en av talarna på sällskapets årsmöte för något år sedan, då han gav en levande bild av reformationstiden. Med denna bok öppnas ett fönster mot 1500-talets religiösa och vardagliga liv.

Läs mer om boken här!

 

Svenska helgon och bokpresentationer

År 2015 helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus. Katolska kyrkan fick då sitt andra helgon med svenska rötter. Drygt 600 år tidigare blev Heliga Birgitta helgonförklarad (1391). I medlemsblad nr 3 2016 gör Veronica Pålsson en jämförelse mellan Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad ut ett intersektionellt perspektiv.

I bladet presenteras också hela sällskapets bokutbud samt den senast utgivna boken i serien som visar hur romer beskrevs i två akademiska avhandlingar under 1700-talet – en syn som dröjt sig kvar i vårt samhälle alltför länge.

Läs medlemsbladet här.

Svenska helgon och rundkyrkornas berättelse

Sommarens medlemsblad innehåller mycken och intressant läsning. För första gången på 600 år får Sverige ett nytt helgon – och tillika med rötter i Skara stift. Ett referat från årsmötet finns att läsa. Vid årsmötet uttrycktes också en önskan från åhörarna att få ta del av Conny Johanssons föredrag om rundkyrkor i tryck. Här föreligger nu ett sammandrag som kastar ljus över den korta men spännande period då rundkyrkor uppfördes i Sverige och övriga Europa. Medlemsbladet innehåller också minnesord över Lennart Franck och hans betydelse för kyrkan både lokalt och på stifts- och riksnivå. Läs medlemsblad nr 2 2016.

Boknyhet! Breviarium Scarense i faksimil med register och introduktion

83

Breviarium Scarense som trycktes i Nürnberg 1498 utgör en huvudkälla till kunskap om gudstjänsten i det medeltida Skarastiftet. Sedan 2011 finns breviariet i nytryck som faksimil. Nu finns också en volym med introduktion och register till breviariets liturgiska texter. Vetenskaplig redaktör är docent Christer Pahlmblad, Lund.Pris för de två delarna tillsammans: 450,- + frakt . Beställ den i vår webshop!

Beslut på årsmötet 2016

Årsmötet avhölls i Varnhem den 9 april med föredrag av Conny Johansson och visning av utgrävningsplatsen på kullen bakom klosterkyrkan av 1:e antikvarie Maria Vretemark. Under årsmötesförhandlingarna beslutades om en smärre ändring av stadgarna angående placering av föreningens arkivalier. Se kontaktsidan för uppgifter om genomförda val av styrelse.

Biskopar besökte Sveriges äldsta rum

I samband med biskopsmöte i Skara i januari besökte biskoparna Varnhem för att beskåda den plats där utgrävningar påvisat en tusenårig kyrkobyggnad omgiven av närmare 3000 kristna gravar. Tack vare dessa fynd har processen med Sveriges kristnande fått tidigareläggas omkring 100-150 år.
Om detta och många andra ting finns att läsa i senaste numret av medlemsbladet (1/2016).

 

Städet och släggan byttes mot boken

I nya medlemsbladet finns berättelsen om smeds- och torparsonen Johannes Jonsson Sandén från Undenäs som genom sin fromhet och idoga studier så småningom slutade som kyrkoherde i Skokloster. Ett ovanligt levnadsöde i 1800-talets Sverige. Han övergav dock inte helt sitt tidigare yrke, utan smidde både skridskor till sina döttrar och drog ut tänder på församlingsbor med tandvärk.

I nya bladet står också att läsa om Kållands Råda från tidig medeltid och framåt. En lista över överhovpredikanter genom tiderna och en artikel om biskop Keijers herdabrev ingår, såväl som referat från kyrksafari och bokmässan i Göteborg. En redogörelse för den lyckosamma klockspelsinsamlingen till Skara domkyrka finns också att läsa. Samt naturligtvis artiklar om sällskapets bokutgivning.