Svenska helgon och bokpresentationer

År 2015 helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus. Katolska kyrkan fick då sitt andra helgon med svenska rötter. Drygt 600 år tidigare blev Heliga Birgitta helgonförklarad (1391). I medlemsblad nr 3 2016 gör Veronica Pålsson en jämförelse mellan Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad ut ett intersektionellt perspektiv.

I bladet presenteras också hela sällskapets bokutbud samt den senast utgivna boken i serien som visar hur romer beskrevs i två akademiska avhandlingar under 1700-talet – en syn som dröjt sig kvar i vårt samhälle alltför länge.

Läs medlemsbladet här.

Svenska helgon och rundkyrkornas berättelse

Sommarens medlemsblad innehåller mycken och intressant läsning. För första gången på 600 år får Sverige ett nytt helgon – och tillika med rötter i Skara stift. Ett referat från årsmötet finns att läsa. Vid årsmötet uttrycktes också en önskan från åhörarna att få ta del av Conny Johanssons föredrag om rundkyrkor i tryck. Här föreligger nu ett sammandrag som kastar ljus över den korta men spännande period då rundkyrkor uppfördes i Sverige och övriga Europa. Medlemsbladet innehåller också minnesord över Lennart Franck och hans betydelse för kyrkan både lokalt och på stifts- och riksnivå. Läs medlemsblad nr 2 2016.

Boknyhet! Breviarium Scarense i faksimil med register och introduktion

83

Breviarium Scarense som trycktes i Nürnberg 1498 utgör en huvudkälla till kunskap om gudstjänsten i det medeltida Skarastiftet. Sedan 2011 finns breviariet i nytryck som faksimil. Nu finns också en volym med introduktion och register till breviariets liturgiska texter. Vetenskaplig redaktör är docent Christer Pahlmblad, Lund.Pris för de två delarna tillsammans: 450,- + frakt . Beställ den i vår webshop!

Beslut på årsmötet 2016

Årsmötet avhölls i Varnhem den 9 april med föredrag av Conny Johansson och visning av utgrävningsplatsen på kullen bakom klosterkyrkan av 1:e antikvarie Maria Vretemark. Under årsmötesförhandlingarna beslutades om en smärre ändring av stadgarna angående placering av föreningens arkivalier. Se kontaktsidan för uppgifter om genomförda val av styrelse.

Biskopar besökte Sveriges äldsta rum

I samband med biskopsmöte i Skara i januari besökte biskoparna Varnhem för att beskåda den plats där utgrävningar påvisat en tusenårig kyrkobyggnad omgiven av närmare 3000 kristna gravar. Tack vare dessa fynd har processen med Sveriges kristnande fått tidigareläggas omkring 100-150 år.
Om detta och många andra ting finns att läsa i senaste numret av medlemsbladet (1/2016).

 

Städet och släggan byttes mot boken

I nya medlemsbladet finns berättelsen om smeds- och torparsonen Johannes Jonsson Sandén från Undenäs som genom sin fromhet och idoga studier så småningom slutade som kyrkoherde i Skokloster. Ett ovanligt levnadsöde i 1800-talets Sverige. Han övergav dock inte helt sitt tidigare yrke, utan smidde både skridskor till sina döttrar och drog ut tänder på församlingsbor med tandvärk.

I nya bladet står också att läsa om Kållands Råda från tidig medeltid och framåt. En lista över överhovpredikanter genom tiderna och en artikel om biskop Keijers herdabrev ingår, såväl som referat från kyrksafari och bokmässan i Göteborg. En redogörelse för den lyckosamma klockspelsinsamlingen till Skara domkyrka finns också att läsa. Samt naturligtvis artiklar om sällskapets bokutgivning.

Nytt medlemsblad ute nu

I det nya medlemsbladet, view nr 3 2015, står bland annat att läsa om takmålningarna i Husaby kyrka, biskop Hjalmar Danells herdabrev och referat om flera nyutgivna böcker. I medlemsbladet finns också en förteckning över sällskapets hela bokutgivning och vilka av dessa titlar som fortfarande finns i lager. Särskilt utrymme ägnas i bladet åt det stiftshistoriska symposium som i år avhölls i Göteborg och dess nyrenoverade, 200-årsjubilerande domkyrka. Ladda ner bladet här

Unik utgåva om medeltida svenska skrivare

A4_annons_Skrivarna.indd

Den 10 september levereras från tryckeriet bokverket Skrivare i det medeltida Sverige. Utgåvan omfattar totalt 2022 sidor utgivna i fyra gediget inbundna volymer!

Författaren professor em. i nordiska språk Per-Axel Wiktorsson utgår från tanken att en tydlig bild av skriftens historia kräver att man tar reda på vilka personer som har varit aktiva som skrivare under olika epoker. De olika medeltida skrivarna, kända och okända kvinnor och män, träder fram ur historiens dunkel genom sina texter, skrivstilar och uttrycksätt. Totalt handlar det om 935 medeltida skrivare (till namnet kända, och ett axplock ur de anonyma skrivarnas skara). I varje del presenteras skrivarna i artiklar och med ett skriftprov i bilddokumentation. De allra flesta skriftdokumenten är återgivna i färg.

Genom generösa anslag från stiftelser och fonder kan vi nu erbjuda verket till det mycket förmånliga priset av 550 kronor för samtliga volymer! Ev. frakt tillkommer.