Kristna vikingar i Varnhem och vikingafärder i västerled

Vikingar intresserar – i senaste medlemsbladet finns två artiklar om vikingaliv. Hedersmedlemmen Maria Vretemark skriver om nyöppnade Kata gård i Varnhem som visar den mycket tidiga stenkyrkogrunden där och ger svar på hur människor levde i Varnhem i slutet av vikingatiden. Där finner vi också Kata grav med runinskrift. Ungefär 350 gravar har undersökts av arkeologerna på kullen bakom klosterkyrkan, men det finns minst ett par tusen gravar kvar under grästorven. Dateringarna visar att gravplatsen började användas under 900-talets första hälft vilket är sensationellt tidigt.

Kjell Blomberg beskriver vikingarnas betydelse i Englands historia och även språkligt, med exempel på uttryck som kan härledas till nordiskt inflytande.

Medlemsbladet innehåller också artiklar om Sveriges kanske äldsta dopdräkt, referat från årsmötet, bokpresentationer och minnen och reflektioner från Habo.

Medlemsblad1702

Katolikernas lilla katekes utges på nytt

Femhundra år efter reformationen utger Skara stiftshistoriska sällskap Canisius katekes i modern bearbetning.

I samband med reformationsminnet 2017 är det relevant att jämföra Canisius katekes med Luthers, men också att uppmärksamma de svenska katolikerna och dess förhoppningar innan Sverige definitivt blev ett lutherskt land, 1593. Därigenom får vi en klarare förståelse för denna komplexa brytningstid i svensk historia.

Boken är nr 89 i sällskapets skriftservice. Läs mer om Katolikernas lilla katekes i vår webshop.

Vikingar och hunner på sällskapets årsmöte

Den 22 april hölls årsmöte i Varnhem. Årets talare var professor Bo J Theutenberg, en flerfaldig medarbetare i sällskapets bokutgivning. Theutenberg gav en introduktion till den gedigna forskning som ligger bakom hans senaste alster, Mellan liljan och sjöbladet 2:1 (se vår webbshop).

Dagen inleddes i Varnhems klosterkyrka med andakt som leddes av stiftsprost emeritus Sten-Åke Engdahl. Sedan presenterade ordförande Johnny Hagberg två av de senast utgivna böckerna i sällskapets skriftserie; Romernas historia och Biblia Pauperum.

Goter, geater, hunner och Göta rike
Därefter var det dags att introducera dagens talare, professor Bo J Theutenberg och den allra senaste utgåvan i skriftserien, nr  90 i ordningen: Mellan Liljan och Sjöbladet 2:1, med undertiteln Goter, geater, hunner och Göta rike. Theutenberg tar sig an den tidiga historien utifrån arkeologi, isländska sagor, historiska urkunder och inte minst ägoförhållanden och namnforskning. Utifrån detta lägger han pussel för att skapa en bild av den tidiga historien.

Kristna vikingar i Varnhem
På kullen bakom Klosterkyrkan i Varnhem gjordes för ett antal år sedan en sensationell upptäckt: Här hittades mängder av gravar som tros vara från 900-talet och resterna av en gårdskyrka som kan vara Sveriges äldsta kristna rum.Över denna plats har det nu uppförts ett arkeologiskt skydd. Sällskapets hedersmedlem, tillika huvudansvarig arkeolog för utgrävningarna, Maria Vretemark, gav deltagarna en förhandsvisning av byggnaden, som även rymmer en utställning om de kristna vikingarna i Varnhem.

Nu finns målningarna i Husaby kyrka samlade i en bok

I Husaby kyrka finns ett stort antal målningar. Av dem vi ser idag, har de flesta, utom de i koret, tillkommit vid den stora restaureringen i början av 1900-talet. Det har varit svårt att se bilderna tydligt, där de sitter högt uppe i valven. Nu är de fotograferade och presenteras tillsammans med en beskrivning av det som bilderna har att säga oss. Målningarnas gestalter når ner till oss och kommer så nära, att de börjar tala till oss på ett nytt sätt.

Titeln Biblia Pauperum – de fattigas bibel – anspelar på att det förr fanns få böcker
och de som fanns hörde till de rika. Fattiga, som inte heller kunde läsa, hade därför stor glädje av att få se bilder av bibelns berättelser som målningar i kyrkan.

Läs mer om boken i vår nätbutik!

Nyhet! Then Swenska Psalmeboken 1582

87

Titel nr 87 i sällskapets skriftserie föreligger nu från trycket. Det är Then Swenska Psalmeboken 1582 som transkriberats och ges ut med en omfattande kommentar.

– Denna bok är ingen självklarhet. Det är snarare ett resultat av lyckliga omständigheter skriver professor Otfried Czaika i sin inledning.

Han förklarar vidare hur han på olika vägar och genom kontakter och efterforskningar under en lång rad av år, slutligen nått fram till målet att kunna göra Then Swenska Psalmeboken, en pusselbit till 1500-talets tankevärld, tillgänglig för vår tid.

Den minnesgode kanske erinrar sig att Otfried Czaika var en av talarna på sällskapets årsmöte för något år sedan, då han gav en levande bild av reformationstiden. Med denna bok öppnas ett fönster mot 1500-talets religiösa och vardagliga liv.

Läs mer om boken här!

 

Svenska helgon och bokpresentationer

År 2015 helgonförklarades Elisabeth Hesselblad av påven Franciskus. Katolska kyrkan fick då sitt andra helgon med svenska rötter. Drygt 600 år tidigare blev Heliga Birgitta helgonförklarad (1391). I medlemsblad nr 3 2016 gör Veronica Pålsson en jämförelse mellan Heliga Birgitta och Elisabeth Hesselblad ut ett intersektionellt perspektiv.

I bladet presenteras också hela sällskapets bokutbud samt den senast utgivna boken i serien som visar hur romer beskrevs i två akademiska avhandlingar under 1700-talet – en syn som dröjt sig kvar i vårt samhälle alltför länge.

Läs medlemsbladet här.

Svenska helgon och rundkyrkornas berättelse

Sommarens medlemsblad innehåller mycken och intressant läsning. För första gången på 600 år får Sverige ett nytt helgon – och tillika med rötter i Skara stift. Ett referat från årsmötet finns att läsa. Vid årsmötet uttrycktes också en önskan från åhörarna att få ta del av Conny Johanssons föredrag om rundkyrkor i tryck. Här föreligger nu ett sammandrag som kastar ljus över den korta men spännande period då rundkyrkor uppfördes i Sverige och övriga Europa. Medlemsbladet innehåller också minnesord över Lennart Franck och hans betydelse för kyrkan både lokalt och på stifts- och riksnivå. Läs medlemsblad nr 2 2016.

Boknyhet! Breviarium Scarense i faksimil med register och introduktion

83

Breviarium Scarense som trycktes i Nürnberg 1498 utgör en huvudkälla till kunskap om gudstjänsten i det medeltida Skarastiftet. Sedan 2011 finns breviariet i nytryck som faksimil. Nu finns också en volym med introduktion och register till breviariets liturgiska texter. Vetenskaplig redaktör är docent Christer Pahlmblad, Lund.Pris för de två delarna tillsammans: 450,- + frakt . Beställ den i vår webshop!